مراحل انجام خدمات

مراحل مشاوره قبل یا بعد از خرید بیمه نامه

1 – ثبت اطلاعات اولیه در فرم رزرو وقت مشاوره

2 – تماس کارشناسان آنتی بیمه با شما به منظور هماهنگی زمان مشاوره ( حضوری و غیر حضوری )

3 – بررسی سوابق بیمه ای و تحلیل ریسک های موجود بر اساس اطلاعات دریافتی در جلسه اولیه مشاوره

4 – عقد قرارداد در صورت توافق طرفین

5 – انجام بازدید ها و ارزیابی های موردی و یا دوره ای و همچنین اخذ اطلاعات لازم ( مرحله جمع آوری اطلاعات )

6 – ارائه راهکار ها به منظور خرید بیمه نامه جدید و یا اصلاح بیمه نامه قبلا خریداری شده و نظارت بر اجرای آن

مراحل پیگیری و دریافت خسارت

1 – ثبت اطلاعات اولیه در فرم رزرو وقت مشاوره

2 – تماس کارشناسان آنتی بیمه با شما به منظور هماهنگی زمان مشاوره ( حضوری و غیر حضوری )

3 – بررسی اولیه حادثه و سوابق بیمه ای موجود به منظور تحلیل درصد موفقیت و میزان حدودی خسارت در پرونده مورد بررسی بر اساس اطلاعات دریافتی در جلسه اولیه مشاوره

4 – عقد قرارداد در صورت توافق طرفین

5 – انجام بازدید از محل حادثه و اخذ اطلاعات مورد نیاز ( مرحله جمع آوری اطلاعات )

6 – شروع فرآیند پیگیری و دریافت خسارت با توجه به ابعاد و زوایای حادثه تا زمان حصول نتیجه و پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه