آنتی بیمه با هیچ شرکت، سازمان و یا موسسه بیمه ای همکاری نمی کند!

کارمند، نماینده و کارگزار بیمه هم نیستیم. آنتی بیمه مجموعه ای از کارشناسان و متخصصانی است که سال ها در صنعت بیمه و در رشته های مختلف بیمه ای تجربه کسب کرده اند و از بیمه چیزهایی می دانند که دیگران از آن مطلع نیستند!

ما به شرکت هایی که مشاورشان هستیم احترام می گذاریم و از نام و نشان آن ها برای اعتبار خودمان استفاده نمی نماییم.